องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี 2564

1) การปลดล็อคใบอนุญาตในระบบ e-Movement

2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

3) ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

4) การขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

                                                      5) ยาดองมะกรูด