องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี 2563

1) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

2) การจัดระบบขั้นตอนและเอกสารเพื่อตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

3) การปรับระบบการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

4) การเลี้ยงไก่ไข่แบบชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดสุรินทร์

5) การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ (ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3)