องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี 2562

1) กระบวนการของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จนได้รับโค-กระบือจากโครงการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

2) กระบวนการเบิกจ่ายเงิน

3) การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

4) การรับรองฟาร์มปลอดโรคคบรูเซลโลซีส โรคทูเบอร์คูโลวีส ระดับ B และระดับ A และโรคปากและเท้าเปื่อย

                                                      5)การเสนอผลงานวิชาการด้านการผลิตสัตว์