องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี 2561

1) คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย)

2) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

3) เทคนิคระบบการเบิกจ่ายฯ

4) การสร้างแบบสอบถาม

                                                      5) การตัดสินให้การรับรองมาตรฐานการฟาร์มเลี้ยงสัตว์