ค่านิยม  I2-SMART

                                                          I : Innovation           มุ่งเน้นนวัตกรรม

                                                    I : Integration           บูรณาการการทำงาน

                                                   S : Standard             มีมาตรฐาน

                                                   M : Mastery              ทำงานอย่างมืออาชีพ

                                                   A : Agility                 คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

                                                   R : Responsibility     รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

                                                   T : Teamwork           มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน