1. งบเงินกู้โควิท 19

   - Pack 1 โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร

 
 

   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 

2. งบปกติ

    - การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน

    - ไก่พื้นเมืองอินทรีย์

    - โครงการครู ก เขต 4

    - โครงการแปรรูปอาหารอีสานจากไก่งวง

 

3. งบพัฒนาจังหวัด
 

4. งบภาค

       - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ