*******************************************************************************************
 
 (แก้ไข)รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ครั้งที่ 3/2564