รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562