ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ รวมทั้งสิ้น 19 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

                 

               

                                           ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565