ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10 และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ รวมทั้งสิ้น 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                     - เอกสารประกวดราคาซื้อ

                                     - รายละเอียดคุณลักษณะ

                                                      

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565