ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                     - เอกสารประกวดราคาซื้อ

                                     - รายละเอียดคุณลักษณะ

                                                      

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564