ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                    - เอกสารประกวดราคาซื้อ

                                    - รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                                                      

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564