ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                     

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564