แผนเสบียงสัตว์

คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

การเตรียมการภัยธรรมชาติ

พื้้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

     - จังหวัดอุบลราชธานี

     - จังหวัดอำนาจเจริญ

     - จังหวัดสุรินทร์

     - จังหวัดศรีสะเกษ

     - จังหวัดยโสธร

     - จังหวัดบุรีรัมย์

     - จังหวัดนครราชสีมา

     - จังหวัดชัยภูมิ

จุดอพยพสัตว์

     - จังหวัดอุบลราชธานี

     - จังหวัดอำนาจเจริญ

     - จังหวัดสุรินทร์

     - จังหวัดศรีสะเกษ

     - จังหวัดยโสธร

     - จังหวัดบุรีรัมย์

     - จังหวัดนครราชสีมา

     - จังหวัดชัยภูมิ