ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขต

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ปศุสัตว์เขตที่ 3


    - รางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับดีเด่น

    ประเภทหน่วยงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ    

  ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
   

  - รางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับดี

     ประเภทหน่วยงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

  ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรานอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
   

  - รางวัลรางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับชมเชย ได้แก่
      เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
      เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
      อบต.ย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
      อบต.กุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
      อบต.คันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
      อบต.ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

IMG 9206

IMG 9205