ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะ์นโยบายและแผน

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561