ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

                

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2562