IMG 5501

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี 2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ , ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ โดยทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด และทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น