ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       1. ประกาศประกวดราคา

                      2. แบบ บก.06

                      3. คุณลักษณะเฉพาะ

                            4. เอกสารประกวดราคา

                   

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2562