ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 

และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะ

3. เอกสารประกวดราคา

                   

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562