สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 มีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 ส่วน และ 1 ศูนย์ ดังนี้        

                              
                                           1. ฝ่ายบริหารทั่วไป                                        


                                           2. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      

                                 
                                           3. ส่วนสุขภาพสัตว์                      

                 
                                           4. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์          

                             
                                           5. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    

                                 
                                           6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.สุรินทร์)