รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

 

>>> แบบใหม่ เริ่มเดือน มกราคม 2558 <<<

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (แบบใหม่)

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 (แบบใหม่)