ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ รวม 26 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 

                                    

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563