ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

                 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563