ปีงบประมาณ  2565

1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559

     โดย สุรสิทธิ์  วิชัยแสง   วิชัย  กองโฮม

 

ปีงบประมาณ  2563

1. การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

    โดย รักไทย งามภักดิ์   วนิดา แจ้งประจักษ์  วีระ อิ้งสอาด   นารถตยา ชมนารถ

2. การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ อี.โคไล (E.coli) ในลูกสุกรอนุบาล

   โดย รักไทย งามภักดิ์    สุนิตย์  มีบำรุง   ภานุมาศ คงปันนา   เดชฤทธิ์ นิลอุบล

 

ปีงบประมาณ  2562

1. การสำรวจสภาพปัญหาและการให้คำแนะนำส่งเสริมในการจัดการอาหารที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3  

    โดย ประเทือง  ขอสันเทียะ   จำลอง  ผูกดวง

2. ผลการใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลโคนมต่อผลผลิตและคุณภาพหญ้าเนเปียร์พันธุ์ไต้หวัน

    โดย ประเทือง  ขอสันเทียะ  สุรศักดิ์  พัฒนพงศ์  สัมพันธ์  มาศโอสถ

3. ปัจจัยที่ผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียวของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

    โดย  ประสิทธิ์  ศรีส่อง  ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล  ประเทิอง ขอสันเทียะ

4. ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนมและความไวต่อยาปฏิชีวนะ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด

    ระหว่างปี 2560-2561

    โดย ทศพล  สวัสิดิ์   อลงกรณ์  เจริญธนวุฒิ  นิรมล  ศรีวงษา

5. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบกิจกรรมฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมพิมายจำกัด ปีที่ดำเนินการ 2560-2561

    โดย ทศพล  สวัสดิ์   บพิธ  ปุยะติ  ดวงใจ  แสนทวีสุข   พลางกูร  อุปมา