ทำเนียบผู้บริหาร

                       รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต 3

1. นายบุญถม  ไวทยานุวัติ                              พ.ศ.2497 - พ.ศ.2506

2. นายสงวน  ปิ่นทอง                                     พ.ศ.2509 - พ.ศ2513

3. นายสนั่น  รัตนโอฬาร                                 พ.ศ.2513 - 20 เม.ย.2520

4. นายวิเชียร  สุวัณณะศรี                               1 ต.ค.2520 - 12 มิ.ย.2523

5. นายสวัสดิ์  ศรีสิทธิยานนท์                          24 ต.ค.2523 - 24 ก.ค.2529

6. นายไกรศรี  คงสำราญ                                28 ก.ค.2529 - 31 ธ.ค.2529

7. นายสุจินต์  ตั้งใจตรง                                 7 พ.ค.2530 - 8 มิ.ย.2538

8. นายสุจินต์  ตั้งใจตรง                                 29 ม.ค.2539 - 30 ก.ย.2542

9. นายถวัลย์  วรรณกุล                                  8 ต.ค.2542 - 3 ธ.ค.2544

10. นายขวัญชัย  หุนตระกูล                           3 ธ.ค.2544 - 12 ธ.ค.2545

11.นายคมจักร  พิชัยรณรงค์สงคราม               13 ธ.ค.2545

12. นายขวัญชัย  หุนตระกูล                           14 ธ.ค.2545 - 27 พ.ค.2547

13. นายสุวุฒิ  ชเลจร                                     8 พ.ค.2547 - 30 ก.ย.2549

14. นายขวัญชัย  หุนตระกูล                            9 พ.ค.2550 - 30 ก.ย.2553

15. นายสมบุญ  หลิมวัฒนา                             16 พ.ย.2553 - 30 ก.ย.2559

16. นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์                        7 พ.ย.2559 - ปัจจุบัน