IMG 5367                         

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3  เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการ ต่างๆ ของหน่วยงานพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่เลขานุการกรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการ ต่าง ๆ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา