IMG 4655                         

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรองฯ ดำเนินการตรวจประเมินรับรอง ที่พักซากสัตว์ เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)  ของบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 มกราคม 2564