IMG 5405

เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี   กรมปศุสัตว์และโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ   และจังหวัดสุรินทร์