แบบการประเมนความเสยงการทจรต1 

 

 

 

 

 

แบบการประเมนความเสยงการทจรต2