องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี 2565

 

1) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

    การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน
    - Power Point

    - Video

2) การบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) Lumpy skin disease 1

4) Lumpy skin disease 2