1.โครงการกลุ่มจังหวัดโขงชีมูล (ไก่ไข่)

 2. โครงการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

               - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ -พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

 

           - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ - ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

 

 3. โครงการงบพัฒนาจังหวัด
 
          - จังหวัดชัยภูมิ
                  

                                     1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

          - จังหวัดนครราชสีมา

             1. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่

             2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ด

          - จังหวัดบุรีรัมย์

             1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

          - จังหวัดยโสธร

 

          - จังหวัดศรีสะเกษ

 

          - จังหวัดอำนาจเจริญ

 

          - จังหวัดอุบลราชธานี

  

 

 

1. งบเงินกู้โควิท 19

   - Pack 1 โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร

 
 

   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 

2. งบปกติ

    - การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน

    - ไก่พื้นเมืองอินทรีย์

    - โครงการครู ก เขต 4

    - โครงการแปรรูปอาหารอีสานจากไก่งวง

 

3. งบพัฒนาจังหวัด
 

4. งบภาค

       - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ