องค์ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

1) คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย)

2) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

3) เทคนิคระบบการเบิกจ่ายฯ

4) การสร้างแบบสอบถาม

5) การตัดสินให้การรับรองมาตรฐานการฟาร์มเลี้ยงสัตว์

6) กระบวนการของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จนได้รับโค-กระบือจากโครงการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

7) กระบวนการเบิกจ่ายเงิน

8) การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

9) การรับรองฟาร์มปลอดโรคคบรูเซลโลซีส โรคทูเบอร์คูโลวีส ระดับ B และระดับ A และโรคปากและเท้าเปื่อย

10)การเสนอผลงานวิชาการด้านการผลิตสัตว์

11) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

12) การจัดระบบขั้นตอนและเอกสารเพื่อตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

13) การปรับระบบการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

14) การเลี้ยงไก่ไข่แบบชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดสุรินทร์

15) การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ (ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3)

16) การปลดล็อคใบอนุญาตในระบบ e-Movement

17) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

18) ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

19) การขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

20) ยาดองมะกรูด