ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ รวมทั้งสิ้น 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

                   

 

 

                                 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564