ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19 รายการ

รวมทั้งสิ้น 23 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                    2) เอกสารประกวดราคา

 

                                 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564