ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                    3) เอกสารประกวดราคาฯ

 

                   

                  

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563