ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 

                                    

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563