ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์สนาม จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 5 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                    3) เอกสารแนบประกาศฯ

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563