ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563