ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกวดราคาซื้อเต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

                    3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563