ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

                    3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563