3                        

ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ ออกปฏิบัติการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ในกิจกรรมรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอโกนิสก์ด้วยชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว (strip test) ผลการดำเนินการฯ 53 สถานประกอบการ 282 ตัวอย่าง “ให้ผลลบทุกตัวอย่าง” การไม่พบสารต้องห้ามดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการมีความตระหนัก เข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี