IMG E4473                         

วันที่ 14-15 มกราคม 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อประกวดและคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างดี