IMG 3081                         

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ให้การต้อนรับและเข้าฟาร์มร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ, สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด, และสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. หอมขาวฟาร์ม อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
2. N&T Brother Farm อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
3. JP Fresh Milk อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมและจัดทำเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมภายใต้แนวคิด “เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนม ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์”