o38ea6c52daba0d8ccf0691d1dad62334 56002663 ๒๐๑๑๓๐ 4                         

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รวมถึงการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ซึ่งจะครบกำหนดชำระเงินกู้ปีแรก ในเดือนสิงหาคม 2564 และลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรกรสมาชิก เป็นอย่างดี