IMG 2479                         

สรุปการปฏิบัติงานของหน่วย HHU ปากช่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563งานบริการสุขภาพ
- งานอายุรกรรม และศัลยกรรม ชนิดสัตว์: โคนม แพะ แกะ และสุนัข
- งานตรวจสุขภาพทดสอบโรค และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม
- สอบสวน เก็บตัวอย่าง และรักษา ฟาร์มโคนม เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยงานประชุมติดตามงาน และหารือในประเด็นความร่วมมือของการปฏิบัติงาน
- ประชุมติดตามงาน HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- หารือร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์โคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สุกร
- แนะนำการจัดการสุขภาพสัตว์ และหารือในประเด็นความร่วมมือกับ ทัณฑสถานเกษตรกรรม เขาพริก กรมราชทัณฑ์
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์โคนม ปากช่อง เพื่อวางแผนฟื้นฟูกิจกรรมโคทดแทนของสหกรณ์
- เยี่ยมศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อติดตามการกระจายวัคซีน และแนะนำการสร้างระบบการดูแลสุขภาพโคนมให้กับสมาชิกของศูนย์รับนมกิจกรรมอื่นๆ
- กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้น จ.นครราชสีมา