IMG 1389                         

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมการประชาคมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กรณีพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า (รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563) ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคม ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ปศุสัตว์และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นการประชาคมเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่
     1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง
     2. การเลี้ยงสัตว์ อยาางถูกต้องปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะประเด็นการเลี้ยงที่ให้ความสำคัญในการจับสัตว์ฉีดวัคซีนให้ได้
     3. การแจ้งเตือน กรณีพบสัตว์สงสัยเกิดโรคในพื้นที่ การแจ้งโรค
     4. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ค้นหาผู้สัมผัสถูกกัด และช่องทางการรายงาน
     หลังการประชาคมได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการที่เป็นที่เข้าใจและพร้อมปฏิบัติจากชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป