IMG 9007                         

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านสวนแพรวาลัยรีสอร์ท ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมองค์ความรู้ในการตรวจเช็ค การตั้งค่าเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการจัดการเก็บตรวจวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมไปในทิศทางที่ถูกต้อง