IMG 5623

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ , สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพช้างแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์อย่างดี