IMG 3697

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงษ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และคณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืิอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตร ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เผยแพร่และสานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป